over Geothermie

duurzame warmte

Geothermie is een duurzaam en betrouwbaar alternatief voor conventionele brandstoffen.
Het is (lokaal) beschikbaar in Nederland en draagt bij aan de energietransitie. Geothermie is een onmisbare bouwsteen in de verduurzaming van de warmtevoorziening. 

WAT IS GEOTHERMIE?

Geothermie is het winnen van de warmte, die aanwezig is in de aardkorst. Deze warmte wordt ingezet als duurzame vorm van energie. Aardwarmte ontstaat door natuurlijke processen die plaatsvinden in de verschillende aardlagen. De temperatuur loopt op met de diepte: hoe dieper hoe warmer. Gemiddeld neemt de temperatuur toe met zo’n 30˚Celsius per km diepte. 

Geothermie maakt gebruik van de warmte die dieper dan 500 meter gewonnen wordt; bodemenergie is aardwarmte die minder dan 500 meter diep gewonnen wordt. Vanwege de grotere diepte waarop geothermische warmte gewonnen wordt, is de initiële investering vrij hoog. Projecten zijn rendabel bij een grote warmtevraag, vergelijkbaar met de warmtebehoefte van zo’n 3000 woningen of meer.  


Filmpje geothermie hoe het werkt

hoe werkt het?

Voor het winnen van geothermische warmte worden twee (diepe) putten geboord: een productie- en een injectieput. Een pomp haalt het water via de productieput omhoog. Een warmtewisselaar haalt de warmte uit het water en levert het door aan een distributienet, die de warmte naar de afnemers (woningen, kassen, bedrijfspanden) transporteert.
Het gebruikte en afgekoelde water wordt via de injectieput in dezelfde watervoerende laag teruggebracht. Zo blijft de totale hoeveelheid water in deze laag gelijk. 

Waarom geothermie?

Om klimaatverandering te beperken en om ervoor te zorgen dat ook toekomstige generaties een goed leven kunnen hebben op aarde moet de CO2 uitstoot omlaag. In 2015 zijn hierover afspraken gemaakt tijdens de klimaatconferentie in Parijs. Nederland heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2050 een duurzame energievoorziening te hebben. 

Geothermie is daarbij een onmisbare bouwsteen. Het is een schone, duurzame en lokale energiebron, die ongeveer 30% van de huidige warmtevraag zou kunnen invullen. In Nederland zijn op dit moment (eind 2017) 15 installaties waar aardwarmte wordt gewonnen. Samen besparen deze installaties zo’n 85 miljoen m3 aardgas en daarmee ongeveer 152.000 ton CO2 per jaar. 

SECTOR IN ONTWIKKELING

In Nederland worden met name kassen al verwarmd met geothermische warmte. In de toekomst kan geothermie een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van woningen, de utiliteitssector en de industrie. Geothermie kan bijvoorbeeld de basis vormen voor stadsverwarmingsnetten.

München en Parijs gebruiken geothermie al langer en met veel succes. In ons eigen land zien we ondernemingen opstaan die zich specialiseren in de toepassing van geothermie en het bedrijven van geothermie-installaties. Inmiddels zijn zo’n 20 geothermieprojecten in voorbereiding. Door deze schaalvergroting vind verdere professionalisering en specialisering plaats. De ontwikkeling van geothermie in Nederland gebeurt in nauwe samenwerking met DAGO, het platform Geothermie en het ministerie van EZ. Dat is belangrijk, want veiligheid staat hoog in het vaandel bij bedrijven die werken in de geothermiesector. Gezamenlijk stellen zij veiligheidsprocedures en industriestandaarden op. De ontwikkeling van geothermieprojecten valt onder toezicht van het Staatstoezicht op de Mijnen. Ook diverse experts uit de olie- en gaswereld en waterwinbedrijven, waar veel ervaring is met ondergrondse activiteiten, zetten hun kennis in voor de ontwikkeling van geothermie.